• Đăng ký
Chào bạn, nếu muốn hỏi hãy chuẩn bị:
  • Thông tin năm tháng ngày giờ
  • Link lá số tử vi, quẻ dịch nếu hỏi về các vấn đề liên quan
  • Các câu hỏi cụ thể sẽ được ưu tiên trả lời hơn các câu hỏi chung chung
  • Câu hỏi này đang đợi được châp nhận
    Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách câu hỏi hoặc danh sách từ khóa .
    PHP Hits Count
    ...